سیما و سیره محمد در قرآن 16-بخش سوم- فصل پنجم: ما و میراث ملکداری پیامبر

   در واپسین فصل بخش سوم می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که ما به عنوان مسلمان و مؤمن به وحی و قرآن و پیامبر و میراث او امروز چه نسبتی می توانیم بین خود با میراث فرمانروایی محمد در مدینه قرن هفتم برقرار بکنیم. به طور سنتی و شایع این تفکر و باور […]