چه انتظارى از دين!؟

سخنرانى با عنوان: چه انتظارى از دين. اين سخنرانى در جمع دوستان ايرانى در شهر کلن آلمان – به تاريخ ۱۲ فروردین ۹۰ / ۱ آوریل ۲۰۱۱ ایراد گرديده است.

در جامعه ای که فقط یک نفر حق حرف زدن دارد . . .!

  n روزگاری شریعتی بزرگ و هوشمند و آزادی خواه و استبداد ستیز گفته بود که: در جامعه ای  که فقط یک نفر حق حرف زدن دارد، هیچ حرفی را باور نکنید. n حال حکایت جامعه ماست. مصداق کامل این سخن شریعتی جامعه کنونی ما و شرایط فعلی است که حاکمیت فعلی بر جامعه ایرانی […]

چه انتظارى از دين!؟

سخنرانى با عنوان : چه انتظارى  از دين.nاين سخنرانى در جمع دوستان ايرانى در شهر کلن آلمان –  به تاريخ  ۱۲ فروردین ۹۰/۱ آوریل ۲۰۱۱  ایراد  گرديده است.nnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2011-04-07.mp3]