چه انتظارى از دين!؟

سخنرانى با عنوان: چه انتظارى از دين. اين سخنرانى در جمع دوستان ايرانى در شهر کلن آلمان - به تاريخ ۱۲ فروردین ۹۰ / ۱ آوریل ۲۰۱۱ ایراد گرديده است.

سخنرانى با عنوان : چه انتظارى  از دين.
اين سخنرانى در جمع دوستان ايرانى در شهر کلن آلمان –  به تاريخ  ۱۲ فروردین ۹۰/۱ آوریل ۲۰۱۱  ایراد  گرديده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید:
[Audio:2011-04-07.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message