چه انتظارى از دين!؟

سخنرانى با عنوان : چه انتظارى  از دين.nاين سخنرانى در جمع دوستان ايرانى در شهر کلن آلمان –  به تاريخ  ۱۲ فروردین ۹۰/۱ آوریل ۲۰۱۱  ایراد  گرديده است.nnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2011-04-07.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message