پاسخ هایی برای اندیشیدن سلام 11 – آیا پیامبر اسلام در مدینه به وعده هایش عمل نکرد؟

  n آقای یوسفی. اعتقادمان بر این است که بعد از انقلاب آن طور که آقای خمینی در پاریس قول داده بود به آن وفا نکرد. آیا می توان با توجه به این موضوع شبهه ای بیان داشت که پیامبر نیز بعد از تشکیل حکومت از چنین مدلی پیروی کرد؟ n پاسخ: n با سلام […]