سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۱۲ –بخش سوم- فصل دوم-آيا حاكميت پيامبر مشروعيت آسماني داشت؟

در فصل اول گفته شد كه طبق تعاريف فني و مصطلح حاكميت و حكومت و دولت، فرمانروايي پيامبر اسلام در مدينه حكمراني و حاكميت بوده نه حكومت و دولت. در واقع تا آن زمان در شبه جزيره عربستان، قبايل پراكنده عرب در مراحل پيش از تاريخ و قبل از تقسيم كار و ما قبل تأسيس […]