برگی از دفتر ایام – درنگی در اجتماع اعتراضی علیه مبارک

دیروز در جمع معترضان علیه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در شهر کلن شرکت کردیم. من و هم همسرم و چند دوست دیگر. البته برای حضور در جلسه ای دیگر به این شهر رفته بودیم و خبر شدیم که چنین گرهمایی هم برقرار است، با علاقه در آنجا حاضر شده و به سهم خودمان با اجتماع کنندگان معترض هم نوا شده و در واقع با این حضور در اعتراض به ستم و استبداد حاکم بر مصر شریک شدیم

برگی از دفتر ایام – درنگی در اجتماع اعتراضی علیه مبارک

 nدیروز (جمعه 15 بهمن 89/4 فوریه 2011) در جمع معترضان علیه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در شهر کلن شرکت کردیم. من و هم همسرم و چند دوست دیگر. البته برای حضور در جلسه ای دیگر به این شهر رفته بودیم و خبر شدیم که چنین گرهمایی هم برقرار است، با علاقه در آنجا حاضر […]