برگی از دفتر ایام – جهان‌های ناسازگار

واقعیت این است که در اروپا و آمریکا و به طور کلی کشورهای پیشرفته از نظر تمدنی، اندیدوآلیسم و فردگرایی و دفاع از حقوق فرد در برابر فرادستان بسیار جدی است و همین اندیشه مهم و بنیادین مدرن در سیر طبیعی خود به دستاوردهای مهمی هم رسیده است

برگی از دفتر ایام – جهان‌های ناسازگار

۲۹ آبان ۸۹ / ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ n  چند روز پیش با دوستی در لندن از طریق اسکایپ صحبت می کردم. حرفهای مختلفی زده شد و از جمله از مردم آلمان و خلق و خوی ژرمنی­ها سخن به میان آمد. این دوست،که خود بیش از سه دهه است که در انگلیس زندگی می­کند و به تناسب کاری که […]

انحطاط و سقوط

یکی از نشانه های سقوط اخلاقی و فرهنگی و در نهایت سیاسی یک جامعه و یک حکومت و یک تمدن رواج انواع فسادها و از جمله ریا و تملق و چاپلوسی و مجیزگویی و رواج القاب برای فرمانروایان و متصدیان امور است. اگر حکومتی دینی و در واقع مدعی دینی بودن هم باشد، این نوع فسادها به مقتضای طبیعت آن بیشتر و جدی­تر­ و عمیق­تر خواهد بود…

انحطاط و سقوط

 nیکی از نشانه های سقوط اخلاقی و فرهنگی و در نهایت سیاسی یک جامعه و یک حکومت و یک تمدن رواج انواع فسادها و از جمله ریا و تملق و چاپلوسی و مجیزگویی و رواج القاب برای فرمانروایان و متصدیان امور است. اگر حکومتی دینی و در واقع مدعی دینی بودن هم باشد، این نوع […]