که در پیش خدا غمگین نشاید!

دوشنبه 17 آبان 89 / 8 نوامبر 2010     غروب ها طبق معمول به گردش و راهپیمایی می روم. هرچند در اینجا مناظر طبیعی زیبا و چشم نواز کیوسی نیست اما به هرحال بد نیست، در واقع هر جا زیبایی خاص خود را دارد. اما برای من هدف اصلی راه رفتن است و نوعی تحرک […]