پاسخ هایی برای اندیشیدن ( 4 ) – نقد بی مخاطب

جناب حمید مهرزاد در نقد دوم بر نوشته دوم من در باب « وثاقت قرآن » نوشته ای با عنوان « ناهمگونی و دگرگونی مصاحف موضوع کدام دانش است؟ » در تاریخ پنجم آبان در جرس انتشار داده است که در باره آن توضیح کوتاهی می دهم. 1 – نکته مهم و قابل تأمل این […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن ( 4 ) – نقد بی مخاطب

جناب حمید مهرزاد در نقد دوم بر نوشته دوم من در باب « وثاقت قرآن » نوشته ای با عنوان « ناهمگونی و دگرگونی مصاحف موضوع کدام دانش است؟ » در تاریخ پنجم آبان در جرس انتشار داده است که در باره آن توضیح کوتاهی می دهم. n 1 – نکته مهم و قابل تأمل […]

مصاحبه با راديو پژواك – سوئد

گزارشى از زينت هاشمى
اشکوری برخلاف بسیاری از آگاهان مسائل ایران، معتقد است که جنبش سبز به سبب اعمال خشونت های طاقت فرسا به ظاهر فروکش کرده است!