ناهمگونی و دگرگونی مصاحف موضوع کدام دانش است؟

حمید مهرزاد پاسخ به نقد آقای حسن یوسفی اشوری پژوهشگران زمانه ما در ابتدای بررسی هر پرسشی معمولا قلمرو و روش شناسی مربوط به آن را تعریف می کنند. چه بدون تعریف این دو مهم، خطر فروافتادن در تاس لغزان مناقشه کلامی بسیار فراوان و پیامد چنین امری سازنده  نخواهد بود. یکی از کاستی ها […]

ناهمگونی و دگرگونی مصاحف موضوع کدام دانش است؟

حمید مهرزاد n پاسخ به نقد آقای حسن یوسفی اشوری n پژوهشگران زمانه ما در ابتدای بررسی هر پرسشی معمولا قلمرو و روش شناسی مربوط به آن را تعریف می کنند. چه بدون تعریف این دو مهم، خطر فروافتادن در تاس لغزان مناقشه کلامی بسیار فراوان و پیامد چنین امری سازنده  نخواهد بود. یکی از […]