گزارش سفر – فلورانس

n از سال گذشته که من به ایتالیا آمدم، دوست قدیم و دوست داشتنی ام دکتر مجید تفرشی ساکن لندن، پیوسته وعده می داد که به ایتالیا به دیدنم خواهد آمد، اما «هزار وعدة خوبان یکی وفا نکرد» و ایشان هم البته بی تردید از «خوبان» است؛ به هر معنایی که حساب کنید! اما به هرحال […]