طالقانى و راز گریز از حوزه!!

سخن از زنده‌یاد آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در میان بود و اینكه او در جوانی از حوزه قم به تهران كوچید و در فضای فكری و اجتماعی دیگری زیست و دیگر به حوزه قم و حتی حوزه كهن تهران بازنگشت و ارتباط وی از آغاز تا انجام با حوزه‌ها و روحانیان سنتی و عالمان حوزوی نیز چندان مستقیم و مستمر نبود…

طالقانى و راز گریز از حوزه!!

با دوستی سخن از زنده‌یاد آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در میان بود و اینكه او در جوانی از حوزه قم به تهران كوچید و در فضای فكری و اجتماعی دیگری زیست و دیگر به حوزه قم و حتی حوزه كهن تهران بازنگشت و ارتباط وی از آغاز تا انجام با حوزه‌ها و روحانیان سنتی و عالمان […]