اجرای بی تنازل قانون اساسی؟!

قسمت سوم n در دو گفتار پیشین ادعا کردم که: n ۱ – جنبش سبز کنونی در آغاز یک حرکت انتخاباتی و مطالبه محور بوده و خواسته های کم و بیش روشنی داشته است. n ۲ – با اندکی تسامح می توان گفت که در مقطع انتخابات تمام حامیان موسوی و کروبی بر آن بودند که اهداف […]