آخرین شاه شیعه جهان آیا مذهبی بود!؟

n آیا محمد رضا شاه آدم مذهبی بود؟ و آخرین پادشاه ایران در نظر و عمل تا چه اندازه به اصول و آداب و شعائر دینی پایبندی داشت؟ واقعیت این است که تا کنون به طور جدی به این پرسش ها نیندیشیده ام و طبعا بدون تحقیق و تأمل کافی پاسخ دادن به آن کار دشواری […]