گز ارش سفر – لندن

اخیرا در لندن بودم. از روز شنبه ۵ تیرماه ۸۹ / ۲۶ ژوئن ۲۰۱۰ . این سفر به دعوت جوانان سیز لندن انجام شد. قابل ذکر است که در یک سال اخیر و در پیوند با جنبش سبز ایران در اغلب کشورهای جهان و بویژه در اروپا و آمریکا جوانانی به عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پا گذاشته اند که به کلی با گروههای معمول و فعال سیاسی ایرانی در این ۳۰ سال در خارج از کشور متفاوت و متمایز اند

گز ارش سفر – لندن

 اخیرا در لندن بودم. از روز شنبه ۵ تیرماه ۸۹ / ۲۶ ژوئن ۲۰۱۰ . این سفر به دعوت جوانان سیز لندن انجام شد. قابل ذکر است که در یک سال اخیر و در پیوند با جنبش سبز ایران در اغلب کشورهای جهان و بویژه در اروپا و آمریکا جوانانی به عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پا […]