دوستان! عجله کار شیطان است

 nدر روزهای اخیر موضوع مهم لغو راهپیمایی وعده داده شده برای روز ۲۲ خرداد از سوی سخنگویان جنبش مدنی سبز، بسیار محل مناقشه قرار گرفته و شماری از آن دفاع و حمایت کرده و شمار دیگری آن را بر نتافته و به گونه های مختلف به اعتراض برخاسته و واکنش نشان داده اند. طبعا هر کدام […]