ای عزیزم در اگر نتوان نشست!

گفتگو با تلاش – قسمت دوم
و اما ادامه پرسشهای ما: اگر در موضوع علل و ريشه های انحطاط و عقب ماندگی «جهان اسلامی» يا جامعه های اسلامی اصول ذاتی دين و اساساً دين از نظر مسلمان بری از ظن و ترديد است، پس موضوع اصلاح دينی يا «پروتستانتيسم اسلامی» که نه تنها امروز بلکه در همين دو قرن گذشته بسيار متداول بوده است، يعنی چه؟ چنين «نهضت پايداری» برای اصلاح چه چيز است؟