موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست!؟

سعيد سلطان‌پور مجرى و تهيه كنندهٔ برنامه تلويزيونى سقف شيشه‌اى در تلويزيون ايرانيان كانادا مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داده تحت عنوان «موانع بر سرراه روشنفکری دینی چیست».nاين مصاحبهٔ يك ساعته در ۵ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر […]