حقوق بشر و احكام اجتماعى اسلام

گرچه پرسش از نسبت اسلام و حقوق بشر نسبتاً تازه است و به نيم قـرن اخيـر بازمـي­گردد و به طور خاص پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ميلادي در سازمان ملل اين پرسش درافتاده است، اما از آنجا كه بسياري از مواد و اجزاي اين اعلاميه در گذشته نيز به صورتهاي مختلف در ذيل عنوان حقوق طبيعي و ذاتي انسان و يا اومانيسم و آزادي و دموكراسي در اروپا و غرب مطرح بوده و در كشورهاي اسلامي نيز انعكاس داشته است، بحث چندان تازه­اي نيست و از اين رو در طول دويست سال اخير اين مبحث در ميان متفكران و مصلحان مسلمان كم و بيش مطرح بوده و غالباً بدان پاسخ داده شده است

محدودیت نتیجه معکوس به بار می آورد!

میشاالا کامپکل در گفتگو با نواندیش دینی اشکوری در باره امکان تغییر و رفرم در ایران و این که بین قدغن کردن حجاب و بمب گزاری چه ارتباطی وجود دارد
اشکوری در گفتگو با استاندارد آنلاین میگوید: چگونه ممکن است که کسانی که سخن از دموکراسی و حقوق بشر میرانند برای مسائل کاملاخصوصی اشخاص این گونه حکم صادر کنند . اشاره وی به تحریم حجاب در بلژیک است اینگونه اقدامات همواره نتیجه عکس ببا ر آورده اند.

حقوق بشر و احكام اجتماعى اسلام

 1ـ ضرورت طرح بحث اسلام و حقوق بشر n گرچه پرسش از نسبت اسلام و حقوق بشر نسبتاً تازه است و به نيم قـرن اخيـر بازمـي­گردد و به طور خاص پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ميلادي در سازمان ملل اين پرسش درافتاده است، اما از آنجا كه بسياري از مواد […]

محدودیت نتیجه معکوس به بار می آورد!

میشاالا کامپکل در گفتگو با نواندیش دینی اشکوری  در باره امکان تغییر و رفرم در ایران و این که بین قدغن کردن حجاب و بمب گزاری چه ارتباطی وجود داردnمترجم: ژاله گوهریnn____________________________nnحسن یوسفی اشکوری در گفتگو با استاندارد آن لاین میگوید :nn چگونه ممکن است که  کسانی که سخن از دموکراسی و حقوق بشر میرانند برای […]