زيست مؤمنانه در حكومت عرفى

سخنرانى حسن يوسفى اشكورى در سمينار “جامعه مدنى و دمكراسى در ايران” به تاريخ ۱۵ مى ماه ۲۰۱۰ در دانشگاه تورنتو كاناداnnموضوع سخنرانى: زيست مؤمنانه در حكومت عرفىnnاین سخنرانى در ۴ بخش بر روى سایت YouTube قرار گرفته و براى تسهیل شما در این صفحه منعکس گردیده است.nnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jb6aBvguW9gnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=V6y_nSDucownnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=6QizghS5Z7Ennقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=goBrlw1leic

Share:

More Posts

Send Us A Message