گزارش سفر – آمریکا

 سال گذشته سفری چهارماهه به آمریکا داشتیم. من و همسرم. پس از آنکه روشن شد یک سال دیگر قرار است در فرنگ بمانم ( یعنی تا پایان تابستان 89 / سپتامبر 2010 )، بهتر دانستیم که چند ماهی را از اروپا دور شده و مدتی در آمریکا اقامت کنیم. دو دلیل موجب این تصمیم بود. […]