سخنی با اهل انصاف

 چندی پیش جوانی به نام محمدرضا شکوهی فرد در مقاله ای که در دهم فروردین ما در سایت گویا منتشر کرد، به مناسبتی ( که البته چندان تناسبی هم نداشت ) سخنانی نادرست درباره اینجانب گفت و من نیز رور بعد پاسخی به وی داده که در همان رسانه منتشر شد. از آنجا که در […]

سخنی با اهل انصاف

 چندی پیش جوانی به نام محمدرضا شکوهی فرد در مقاله ای که در دهم فروردین ما در سایت گویا منتشر کرد، به مناسبتی ( که البته چندان تناسبی هم نداشت ) سخنانی نادرست درباره اینجانب گفت و من نیز رور بعد پاسخی به وی داده که در همان رسانه منتشر شد. از آنجا که در […]