قرآن كلام خدا

نقدي بر محمد مجتهد شبستري   مقدمه  استاد محمد مجتهد شبستري در آخرين گفتارشان در حوزه دين‌شناسي و كلام جديد اسلامي، در باب وحي و قرآن، آرايي برگزيده و بر آن پاي فشرده‌اند كه در عين بداعت آنها جاي تأمل و تعمق بسيار دارد. (مجله مدرسه شماره ششم) از آنجا كه هر سخن و رأي تازه […]

تاريخمندي وحي و نبوت

متن سخنرانى یوسفى اشکورى در دومین مراسم یادمان بعثت پیامبر گرامى اسلام در روز چهارشنبه نهم مرداد ماه هشتاد و هفت در حسینیه ارشاد. قرآن به مثابه یک رخداد تاریخى 1 – پديده ويژه وحي و نبوت در تاريخ  اگر به نحو پسيني و تاريخي به پديده نبوت و دعوي پيامبري نظر كنيم، به روشني […]

قرآن كلام خدا

نقدي بر محمد مجتهد شبستري   n مقدمه  n استاد محمد مجتهد شبستري در آخرين گفتارشان در حوزه دين‌شناسي و كلام جديد اسلامي، در باب وحي و قرآن، آرايي برگزيده و بر آن پاي فشرده‌اند كه در عين بداعت آنها جاي تأمل و تعمق بسيار دارد. (مجله مدرسه شماره ششم) از آنجا كه هر سخن و […]

تاريخمندي وحي و نبوت

متن سخنرانى یوسفى اشکورى در دومین مراسم یادمان بعثت پیامبر گرامى اسلام در روز چهارشنبه نهم مرداد ماه هشتاد و هفت در حسینیه ارشاد. n قرآن به مثابه یک رخداد تاریخى n 1 – پديده ويژه وحي و نبوت در تاريخ  n اگر به نحو پسيني و تاريخي به پديده نبوت و دعوي پيامبري نظر […]