پيامدهاى عملى تفكيك دين و تاريخ دين

این سخنرانى در تاریخ  ۲۰ فوريه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است.nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2010-02-20.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message