تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش قبیلة آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( […]

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانويه ۲۰۱۰n اشکانیانnدوران تکثر اجتماعی nدر این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم:n خاندانnسلسه شاهانnعلل زوالnمیراث اشکانیان nخاندانnیکی از شش قبیلة آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( در بخش شرقی دریای خزر […]