علی تهرانی و رفع یک شُبهه!

دوستی در «جرس» مقاله ای تحت عنوان «شیخ علی تهرانی و رأفت رهبری» نوشته است که عدل و انصاف ایجاب می کند که اطلاعات خود را دربارهٔ برخی از مطالب و مدعیات آن مقاله به اطلاع ایشان و دیگران برسانم. زمانی که من در اواسط مرداد ماه ۷۹ به زندان اوین رفتم آقای علی تهرانی […]

علی تهرانی و رفع یک شُبهه!

دوستی در «جرس» مقاله ای تحت عنوان «شیخ علی تهرانی و رأفت رهبری» نوشته است که عدل و انصاف ایجاب می کند که اطلاعات خود را دربارهٔ برخی از مطالب و مدعیات آن مقاله به اطلاع ایشان و دیگران برسانم. n زمانی که من در اواسط مرداد ماه ۷۹ به زندان اوین رفتم آقای علی […]