تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه پنجم

جلسه پنجم: سه شنبه 8 دی 88 / 29 دسامبر 2009nnدر این بخش به دولت ماد اشاره می کنیم. اما این بخش به دو فصل تقسیم می شود. در فصل نخست به چند شبه دولت یا تمدن کهن اشاره می کنیم و در  فصل دوم به دولت ماد. ویژگی اساسی این تمدنها این بود که هنوز به […]