تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه سوم

جلسه سوم – پنجشنبه 26 آذر / 17 دسامبر 2009nnفصل سوم از بخش پیشا تاریخ به زرتشت اختصاص دارد. در این قسمت به سه موضوع اشاره خواهیم کرد:nزندگی زرتشتnمنابع دینیnعقاید دینیnnبا توجه به این که زرتشت در روزگار بسیار دور می زیسته است، زندگی و شخصیت او کاملا در تاریکی و ابهام قرار دارد.nنام زرتشت […]