به یاد احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش

درست چهار ماه است که خوانندگان « روز » از مقالات کوتاه و جذاب و پرنکته و خواندنی احمد زیدآبادی محروم اند. او در بند و اسارت، و خوانندگان بی شمارش در آشفتگی و حسرت! زیدآبادی از نویسندگان ثابت و وفادار و خوش قلم و خوش فکر شماری از نشریات کاغذی و مجازی این سالها […]

به یاد احمد زیدآبادی و پایمردی‌هایش

درست چهار ماه است که خوانندگان « روز » از مقالات کوتاه و جذاب و پرنکته و خواندنی احمد زیدآبادی محروم اند. او در بند و اسارت، و خوانندگان بی شمارش در آشفتگی و حسرت! زیدآبادی از نویسندگان ثابت و وفادار و خوش قلم و خوش فکر شماری از نشریات کاغذی و مجازی این سالها […]