حرای مؤمنان

به سعید لیلاز در سال ۶۲ در شرایط سخت و دشوار آن سالها در مجلس اول دوستی صاحب دل گفت: فلانی! آدمهایی مثل ما باید همواره «غار حرایی» داشته باشم تا گاه با خود باشیم و به خود آییم. اما من با الهام از آن سخن درست می‌‌‌‌‌‌گویم ماه پر برکت و پر رحمت رمضان […]

حرای مؤمنان

به سعید لیلاز n در سال ۶۲ در شرایط سخت و دشوار آن سالها در مجلس اول دوستی صاحب دل گفت: فلانی! آدمهایی مثل ما باید همواره «غار حرایی» داشته باشم تا گاه با خود باشیم و به خود آییم. n اما من با الهام از آن سخن درست می‌‌‌‌‌‌گویم ماه پر برکت و پر […]