حرای مؤمنان

به سعید لیلاز

n

در سال ۶۲ در شرایط سخت و دشوار آن سالها در مجلس اول دوستی صاحب دل گفت: فلانی! آدمهایی مثل ما باید همواره «غار حرایی» داشته باشم تا گاه با خود باشیم و به خود آییم.

n

اما من با الهام از آن سخن درست می‌‌‌‌‌‌گویم ماه پر برکت و پر رحمت رمضان همان حرای مؤمنان است. در این حرا حداقل چند روزی و شبی در سال روحهای با ایمانان  و جانهای شیفتگان  و دلهای مستعد مخلصان موفق می‌‌‌‌‌‌شوند در خلوت انتخابی خود فارغ از هر قیل و قالی در آن به آرامی بیاسایند، عمیقانه بیندیشند و در همه چیز از ماه تا ماهی از عرش تا فرش و از خود تا خدا تأمل کنند. در جهان بینی اسلامی ایمان از اندیشه جدا نیست، از این رو در تمام عبادات دینی سه عنصر ایمان، عشق (تعبیر قرآنی حب) و فکر چنان به هم آمیخته اند که یکی بدون دیگری ناقص و ابتر است.

nرمضان حرای مؤمنان است تا این مخلصان و شیفتگان و عاشقان در آن:nnایمان خود را استوارتر کنندnهنر دوست داشتن را بیاموزندnبذر های اخلاص را با شور ایمان و آبهای نیاش بارور سازندnو به تأملات عمیق در آفاق و انفس فرو روندnوnدر نهایت به مقام قرب برسند و به کمال نائل آیند.

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message