نواندیشان مسلمان ایران، دین و مشروعیت قدرت

ایران مانند دیگر جوامع شرقی از نیمهٔ دوم قرن نوزدهم میلادی با تمدن و فرهنگ جدید اروپایی آشنا شد. وسایل این آشنایی نیز روابط سیاسی، بازرگانی و بازرگانان، اعزام دانشجو به اروپا، رواج مطبوعات و جهانگردی و جهانگردان بود. نیز مهاجرت شماری از ارامنه و به طور کلی پیروان برخی از پیروان مذاهب دیگر به […]