محضر محترم فقیهان و صاحبان مقام مرجعیت دینی

با سلام و آروزی سلامتی و بهروزی برای شما و تمام مسلمانان و ملت سرفراز ایران بی گمان شما نیز، مانند دیگران و حتی اکثر مردم جهان، از آنچه در این روزها بر کشور و نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران می گذرد آگاهید و به خوبی می دانید که بر مردم چه می گذرد. […]

محضر محترم فقیهان و صاحبان مقام مرجعیت دینی

با سلام و آروزی سلامتی و بهروزی برای شما و تمام مسلمانان و ملت سرفراز ایرانn بی گمان شما نیز، مانند دیگران و حتی اکثر مردم جهان، از آنچه در این روزها بر کشور و نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران می گذرد آگاهید و به خوبی می دانید که بر مردم چه می گذرد. […]