تحریم انتخابات و چند اگر …

در سالیان اخیر ( بیشتر پس از سال ۷۶ ) در هر انتخاباتی این بحث داغ و پرمناقشه در  میان عموم مردم و بیشتر در میان جریانها و احزاب و افراد سیاسی و مخالف و منتقد حاکمیت در می‌گیرد که چه باید کرد و آیا باید در انتخابات و بویژه در رأی گیری شرکت کرد […]