انتخابات و شعارهای انتخاباتی

در همه جای دنیا و در تمام انتخابات احزاب و کاندیداهای عرضه شده به مردم برنامه های خود را به مردم عرضه می‌کنند و اهداف و برنامه های خود را به صورت شعار و در  قالب واژگانی روشن و شفاف و تا حدودی فرموله شده اعلام کرده و می‌کوشند رأی دهندگان را قانع سازند تا […]

انتخابات و شعارهای انتخاباتی

در همه جای دنیا و در تمام انتخابات احزاب و کاندیداهای عرضه شده به مردم برنامه های خود را به مردم عرضه می‌کنند و اهداف و برنامه های خود را به صورت شعار و در  قالب واژگانی روشن و شفاف و تا حدودی فرموله شده اعلام کرده و می‌کوشند رأی دهندگان را قانع سازند تا […]