مصاحبه با روز آنلاين (نوروز ۱۳۸۸)

روز: جناب اشکوری، سال گذشته شما از کشور به دلایلی خارج شدید. کمی توضیح درباره علت خروج خود از ایران می فرمایید که دلیل این خرج چه بوده است، در خارج از کشور مشغول به چه کاری هستید و آیا  خروج شما از ایران همیشگی بوده است یا آن که قصد بازگشت مجدد به ایران را […]

مصاحبه با روز آنلاين (نوروز ۱۳۸۸)

روز: جناب اشکوری، سال گذشته شما از کشور به دلایلی خارج شدید. کمی توضیح درباره علت خروج خود از ایران می فرمایید که دلیل این خرج چه بوده است، در خارج از کشور مشغول به چه کاری هستید و آیا  خروج شما از ایران همیشگی بوده است یا آن که قصد بازگشت مجدد به ایران را […]