بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناهمزمانی طلبانیسم

بدست • 6 ژانویه 2022 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۵۰
ناهمزمانی طلبانیسم
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پنج مؤلفه در دینداری معاصر

بدست • 30 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۹
پنج مؤلفه در دینداری معاصر
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قرآن و تفسیرهای عصری آن ۲

بدست • 23 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۸
قرآن و تفسیرهای عصری آن ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قرآن و تفسیرهای عصری آن ۱

بدست • 20 دسامبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۷
قرآن و تفسیرهای عصری آن ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۲

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۶
دین و قدرت در روزگار جدید ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۱

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۵
دین و قدرت در روزگار جدید ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر سلطنت ۲

بدست • 15 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۴
دین و قدرت در عصر سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر سلطنت ۱

بدست • 11 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۳
دین و قدرت در عصر سلطنت ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر خلافت ۲

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۲
دین و قدرت در عصر خلافت ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر خلافت ۱

بدست • 12 آگوست 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۱
دین و قدرت در عصر خلافت ۱
به مدت ۵۶ دقیقه