آزار بهائیان در ایران؛ مناظره حسن یوسفی‌اشکوری و زکریا مشکورکابلی در برنامه پرگار

 nnآزار بهائیان در ایران سابقه‌ای طولانی و دامنه‌ای وسیع دارد چرا که هم دولت‌ها و هم ملت در آن دخیل بوده اند. آیا زمان آن نرسیده که این کارنامه وجدان عمومی را بیدار کند؟nnمهمان‌های برنامه: حسن یوسفی‌اشکوری و زکریا مشکورکابلی هر دو پژوهشگر دینیnn nnhttps://youtu.be/tdoRMhtK1oo

Share:

More Posts

Send Us A Message