کشتار مردم معترض در تهران؛ بیانیه های مهم موسوی و منتظری

شنبه 30 خرداد 88 / 20 ژوئن 2009nn1nnبالاخره از آنچه بیم داشتیم و پیش بینی می کردیم، رخ داد و فاجعه ای دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد. امروز مردم به خیابانها آمدند و به ممنوعیت و تهدیدها اعتنا نکرده به قصد راهپمایی به میادین بزرگ شهر تهران رفتند. اما از اواخر شب تمام شهر در تسخیر نیروهای رسمی و غیر رسمی پلیس و امنیتی در آمده بود و با حمله به مردم مانع از آن می شدند که جمعیت شکل بگیرد. در عین حال در مناطق مرکزی شهر جمعیت انبوه و پراکنده ای وجود داشت. با این که مجمع روحانیون دعوت خود را برای راهپیمایی امروز پس گرفته بود اما موسوی و کروبی از مردم خواستند که به خیابانها بیایند. موسوی بیانیه ای بسیار خوب منتشر کرد و در آن به روشنی و استواری پاسخ سخنان خامنه ای را داد. او خود را وفادار به نظام و قانون اساسی و احیاکندة راه و سنت امام خمینی معرفی کرد و در برابر این سخن خامنه ای که در نماز جمعه معترضان خیابانی را مجری انقلاب مخملین خوانده بود گفت افرادی کوچک این جنبش مردمی را انقلاب مخملین و پرداختة بیگانگان می دانند. متن محکم و استواری بود. او گفته است تا آخر ایستاده است و در کنار مردم خواهد ماند. گزارش شده است که او به میان مردم آمد و در چهار راه جیحون با مردم سخن گفت و به شدت به دولت کودتا حمله کرد.nnبه هر حال امروز زد و خورد شدیدی در تهران و مراکز استانها و احتمالا شهرهای دیگر رخ داد و به گفته ای حداقل19 و حداکثر تا 150 نفر در تهران کشته شده اند و هزارن تن مجروح گشته اند. لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی و انتظامی با گاز اشک آور، باطوم، انواع سلاح سرد و گلوله به مردم حمله کردند و به شکل و حشیانه ای مردم را می زدند و می کشتند. فیلم ویدئویی تیر خوردن و کشته شدن دختر جوانی [ندا آقاسطان] در سایت ها قرار داده شده است که واقعا درد آور و غم انگیز است. آیت الله منتظری اعلامیة تندی انتشار داده و سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. کار به کجا خواهد کشید؟ کدام طرف کوتاه خواهد آمد؟ گرچه احتمالا موسوی و کروبی کوتاه خواهند آمد اما این شکافی که سر باز کرده است، به این زودی ترمیم نخواهد شد.nn2nnموج دستگیری ها ادامه دارد. محسن میردامادی، محمد قوچانی، رجبعلی مزروعی و شمار دیگری بازداشت شده اند. در مقابل دکتر یزدی آزاد شده است. گفه می شود افرادی چون زیدآبادی، تاجزاده، امین زاده، رمضان زاده شدیدا مورد شکنجه و ضرب قرار گرفته و از آنان می خواهند که بیایند در تلویزیون و به ارتباط با بیگانگان و تدارک انقلاب مخملین اعتراف کنند.nn3nnچند روز پیش چند جوان را در تلویزیون جمهوری اسلامی نشان دادند که اعتراف می کردند که از سوی اسرائیل مأموریت داشتند که در روز انتخابان چند حوزة اخذ آرا را منفجر کنند. این نمایش ها برای ربط دادن جنبش اعتراضی مردم به آمریکایی ها و اسرائیلی ها و توجیهی برای سرکوبی ها و احیانا اعدام هاست. یعنی همان روش و سیاستی که در دهه شصت و تا اکنون اعمال شده است که البته دیگر از فرط تکرار و وضوح نخ نما شده است.nn4nnامروز عصر برای شرکت در تظاهرات ایرانیان مقیم انگلیس در برابر سفارت ایران در لندن رفتم. جمعیت زیادی گرد آمده بودند. در سمت مقابل سفارت اجتماع کرده و شماری با نشانه ای سبز و با استفاده از بلندگوی دستی شعار می دادند. شعارهایشان هم همان شعار های اصلاح طلبانه مردم ایران بود. از حمله می گفتند: موسوی، کروبی، اتحاد، اتحاد. ساعتی بودم و شماری مرا شناختند و با من صحبت کردند. البته پیشنهاد کردند که صحبت کنم و با مردم سخن بگویم که نپذیرفتم. در بی بی سی هم چند بار پیشنهاد گفتگو دادند ولی صلاح ندانستم که بیش از این در تلویزیون بی بی سی دیده شوم. در این روز ها در تمام کشورهای بزرگ اروپایی و ایالت های آمریکا و کانادا تظاهرات ایرانیان در حمایت از جنبش داخل کشور بر قرار است.nn5nnامروز برنامه نیم ساعته ای در تلویزیون بی بی سی ضبط کردیم که گویا روز دوشنبه در برنامه «به عبارتی دیگر» پخش خواهد شد.nnیاداشت های روزانه – قسمت صدو دومnnچهارشنبه 4 خرداد 1401nn nn nn nn 

Share:

More Posts

Send Us A Message