سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه تهران و فرمان غبر مستقیم برای مقابله با مردم

جمعه 29 خرداد 88 / 19 ژوئن 2009nn1nnامروز خامنه ای در نماز جمعه تهران حاضر شد و در سخنرانی اش مطالبی مهم گفت که نمی توانم حتی بخش هایی از آن را نقل کنم. فرصت و حال و حوصله ای باقی نمانده است که طولانی بنویسم. محورهای مهم گفتار ایشان را می توان چنین فهرست کرد:nn1 – دفاع و حمایت محدود و مشروط از هاشمی و ناطق و انتقاد نرم به احمدی نژاد در این مورد. در عین حال حساب بستگان و خانواده هایشان را جدا کرد تا شاید زمینه بر خورد با آنها باز بماند و شاید گروگان تلقی شوند.nn2 – دفاع قاطع و بی سابقه از احمدی نژاد و تصریح این که دیدگاههای او از هاشمی و دیگران به من نزدیک تر است.nn3 – دفاع از سلامت انتخابات و رد هر نوع تقلب و جابجایی آرا و این که همه باید قبول کنند و کار تمام است.nn4 – هشدار به موسوی و کروبی و نهی از هر نوع تظاهرات عمومی و خیابانی و این که اگر هرج و مرج شود مسؤلیت آن بر عهدة اینان خواهد بود. ایشان ابطال انتخابات را بدعت دانست و غیر قانونی و گفت زیربار زور خیابانی نخواهد رفت.nnبا این سخنان باید دید که معترضان چه خواهند کرد و در برابر مواضع صریح رهبری نظام چه می کنند. روشن است که از فردا هر نوع راهپیمایی واعتراضات خیابانی ممنوع خواهد شد و دستگیری ها و سرکوب ها شدیدتر و چه بسا شاهد کشتار گسترده مردم در کوچه و خیابان باشیم. به ویژه که ایشان معترضان را تهدید هم کرده است و لذا پیروان و رزمندگان ولایت ساکت نخواهند نشست. از سوی دیگر مجمع روحانیون مبارز و حامیان موسوی و کروبی نیز برای شنبه اعلام راهپیمایی کرده اند. خدا به خیر کند.nn2nnگفته شده است که52 نماینده مجلس وزیر کشور را به مجلس فراخوانده اند تا دربارة حوادث اخیر توضیح دهد. گزارش شده است که تحقیق گروه ویژه مجلس نشان می دهد تخریب ها و حمله به کوی دانشگاه و کشتارها کار مردم عادی نبوده است و لباس شخصی ها مسؤل این کار بوده اند.nn3nn54 استاد حقوق دانشگاههای تهران با صدور بیانیه ای به برخوردهای اخیر با مردم و قتل و هتک مردم اعتراض کرده و از دستگاههای ذیربط خواسته اند که به این تخلفات رسیدگی کنند. 240 هنرمند نیز با انتشار بیانیه ای به نتایج انتخابات و نیز حوادث اخیر اعتراض کرده اند. بیانیه ها زیاد است.nn4nnگزارش شده است که به مجتمع مسکونی نمایندگان حمله شده است. خبر مبهم است ولی اگر راست باشد کار همین گروه و باند احمدی نژاد است که نمایندگان مخالف احمدی نژاد را تهدید کرده اند.nn5nnاز گوشه و کنار کشور خبر می رسد افرادی کشته شده اند. از جمله در اصفهان جوانی به قتل آمده است.nn6nnاز ساعت 9 امشب (حمعه شب) مردم زیادی در پشت بام ها شعار الله اکبر سر داده اند. کاری که این شب ها پیوسته تکرار می شود. اما امشب گسترده و شعارها تندتر و کوبنده تر بوده است. از جمله با توجه به حرف های امروز خامنه ای مردم می گفتند: دولت جنایت می کند / رهبر حمایت می کند.nn7nnبیانیه ای در قالب نامه به علما نوشتم و در آن گفتم مسؤلیت شما با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی تان و نیز به دلیل نقش شما در تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حمایت شما از آن بیشتر است و خواسته ام در این میان کاری بکنند که فاجعه هایی به وجود نیاید. این نامه در برخی سایت ها منتشر شده است.nnیادداشت های زوزانه – قسمت صد و یکمnn 

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message