برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناهمزمانی طلبانیسم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۷۵۰nناهمزمانی طلبانیسمnبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jeTVOER3cPsnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1750.mp3]nnمراد از «طالبانیسم» نوعی ایدئولوژی مذهبی بسته و جزم اندیشانه است که عمدتا در قالب جریان عام «بنیادگرایی اسلامی» تبلور می یابد. هرچند فعلا نماد نمایان کنونی چنین رویکردی، همان گروه طالبان افغانستان است ولی نوع تفکر و اندیشه های مذهبی مرتبط با این گروه محدود به آنان نیست. اما مراد از «ناهمزمانی» آن است که با شرایط و مقتضیات کنونی جهان تناسب ندارد و از این نظر یک ایدئولوژی نامتقارن است. طالبانیسم در زمان ما مصداق اتم چنین ناهمزمانی است. از باب تمثیل مانند آن است که جامه کودک دوساله ای را بر اندام یک جوان بیست ساله بپوشانند. به حکم عقل و تجربه چنین عدم تقارنی، محکوم به شکست و حتی محکوم به نابودی است. مشخصات ایئولوژی طالبانی را می توان چنین دانست:n1- باور به سنت های درست یا غلط ۱۴۰۰ سال پیش در جامعه بسته و ابتدایی حجاز به نام اسلامn2- باور به جاودانگی همان سنت ها و قواعد زندگی تحت عنوان جاودانگی دین خدا و شریعت محمدیn3- باور و اصرار بر اجرای همان قواعد و سنت ها در این عصر و در هر عصری دیگرnالبته هر دینی از جمله اسلام دارای غایات و پیام‌های فرا تاریخی است که از این تعریف جداست.

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message