آقای خامنه ای همچنا به حمایتش از احمدی نژاد ادامه می دهد

چهار شنبه 30 اردیبهشت 88 / 20 می 2009
1
مقاله ای تحت عنوان «دینمداری و دروغگویی؟» در نقد دروغگویی های احمدی نژاد نوشته ام که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است.
2
شورای نگهبان امروز اسم چهار تن را به عنوان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده اعلام کرد که عبارتند از کروبی، رضایی، موسوی و احمدی نژاد. چنان که تقریبا روشن بود اعلمی و شعله سعدی را رد کردند.
3
از شواهد چنین بر می آید که کروبی از موسوی در جلب افکار عمومی به ویژه در میان طبقات تحصیل کرده و نخبگان موفق تر عمل کرده است. دلیل آن نیز صراحت و تابوشکنی های شیخ است و همین طور شعارهای حقوق بشری روشن تری که داده است. طبق گزارش ها تا کنون در چند دانشگاه دانشجویان پرسش های مهمی چون سکوت بیست ساله ایشان در برابر حوادث این سالها و نیز مسؤلیت های وی در دوران صدارتش از جمله ماحرای زندانها و کشتار سال 67 با خود و با سخنرانان مدافع موسوی مطرح کرده و خواهان موضع گیری و پاسخگویی او شده اند و حتی در چند مورد اجازه سخنرانی به افراد نداده اند.
4
آقای خامنه ای همچنان به حمایت ضمنی خود از احمدی نژاد و انتقاد از رقبای وی ادامه می دهد و بدین ترتیب خود را در برابر افکار عمومی قرار می دهد. چنان که در روزهای اخیر در سایت های فارسی خارج از کشور و رسانه ای دیگر این رویارویی به صراحت گفته و طرح می شود. چیزی که در نهایت به زیان ایشان است. تجربه نشان داده است که افکار عمومی به هیچ کس رحم نخواهد کرد و همه را به حق یا ناحق زمین می زند.
5
امروز صحنه هایی از اجتماع دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر در تهران در صدای آمریکا پخش شد که دانشجویان بسیاری جمع شده و مانع تهیة گزارش خبرنگاران تلویزیون در باره انتخابات شدند. اجتماع خیلی پرشور بود. گفته شد که در یکی از دانشگاههای دیگر نیز چنین رخ داده است.

یادداشت های روزانه – قسمت هشتاد و هشتم

چهارشنبه 17 آذر 400

Share:

More Posts

Send Us A Message