آقای خامنه ای همچنا به حمایتش از احمدی نژاد ادامه می دهد

چهار شنبه 30 اردیبهشت 88 / 20 می 2009 n1 nمقاله ای تحت عنوان «دینمداری و دروغگویی؟» در نقد دروغگویی های احمدی نژاد نوشته ام که در سایت روز آنلاین امروز چاپ شده است.n2 nشورای نگهبان امروز اسم چهار تن را به عنوان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده اعلام کرد که عبارتند از کروبی، رضایی، موسوی و احمدی نژاد. چنان که تقریبا روشن بود اعلمی و شعله سعدی را رد کردند.n3 nاز شواهد چنین بر می آید که کروبی از موسوی در جلب افکار عمومی به ویژه در میان طبقات تحصیل کرده و نخبگان موفق تر عمل کرده است. دلیل آن نیز صراحت و تابوشکنی های شیخ است و همین طور شعارهای حقوق بشری روشن تری که داده است. طبق گزارش ها تا کنون در چند دانشگاه دانشجویان پرسش های مهمی چون سکوت بیست ساله ایشان در برابر حوادث این سالها و نیز مسؤلیت های وی در دوران صدارتش از جمله ماحرای زندانها و کشتار سال 67 با خود و با سخنرانان مدافع موسوی مطرح کرده و خواهان موضع گیری و پاسخگویی او شده اند و حتی در چند مورد اجازه سخنرانی به افراد نداده اند.n4 nآقای خامنه ای همچنان به حمایت ضمنی خود از احمدی نژاد و انتقاد از رقبای وی ادامه می دهد و بدین ترتیب خود را در برابر افکار عمومی قرار می دهد. چنان که در روزهای اخیر در سایت های فارسی خارج از کشور و رسانه ای دیگر این رویارویی به صراحت گفته و طرح می شود. چیزی که در نهایت به زیان ایشان است. تجربه نشان داده است که افکار عمومی به هیچ کس رحم نخواهد کرد و همه را به حق یا ناحق زمین می زند.n5 nامروز صحنه هایی از اجتماع دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر در تهران در صدای آمریکا پخش شد که دانشجویان بسیاری جمع شده و مانع تهیة گزارش خبرنگاران تلویزیون در باره انتخابات شدند. اجتماع خیلی پرشور بود. گفته شد که در یکی از دانشگاههای دیگر نیز چنین رخ داده است.nnیادداشت های روزانه – قسمت هشتاد و هشتمnnچهارشنبه 17 آذر 400 nnnnnnnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message