باز هم حمایت قاطع آقای خامنه ای از احمدی نژاد

چهارشنبه 23 اردیبهشت 88 / 13 می 2009 n1nدر میان این همه اخبار بد و ناامیدکننده دو خبر خوب نیز منتشر شده است، یکی انتشار مجدد روزنامه «یاس نو» به مدیر مسؤلی نعیمی پور (وابسته به مشارکت» که چند سال پیش توقیف شده بود و انتشار روزنامه «کلمه سبز» به مدیر مسؤلی میرحسین موسوی که همین روزها منتشر می شود. اگر موسوی انتخاب هم نشد اما روزنامه ای خوب و اثرگذار منتشر کند، باز جای شکرش باقی است و بالاخره از ناحیه ایشان و انتخابات خیری به مردم رسیده است.n2nآقای خامنه ای در سخنرانی اش در سنندج در باره انتخابات نیز صحبت کرد و از دو زاویه باز از احمدی نژاد حمایت کرد. یکی این که کاندیدای منتقد دولت را مورد انتقاد قرار داد و خرده گیری های آنان را تخریب نامید و افزود بسیاری از این ایرادها اصلا درست نیست و واقعیت ندارد و اضافه کرد که این حرفها موجب نگرانی مردم می شود. در مورد کاندیداها هم گفت که من در باره افراد صحبت نمی کنم اما به کسی رأی بدهید که مردمی باشد، درد مردم را بداند، با درد مردم به درد بیاید، ساده زیست باشد، اطرافیانش از تجمل گرایی و فسادهای مال مبرا باشند و . . . گرچه با همین معیارها کسانی چون کروبی و موسوی و حتی رضایی نقطه ضعفی ندارند اما سخنان ایشان به روشنی حمایت از احمدی نژاد است. به ویژه اگر مجموعه¬ی صحبتشان را در نظر بگیریم و این که کاندیداهای رقیب را متهم به بی انصافی و تخریب دولت حاکم کرد، پیام ایشان به مردم روشنتر می شود. از قبل نیز روشن بود که کاندیدای محبوب وی کسی جز احمدی نژاد نیست. جالب است که پس از این عتاب باز هرسه کاندیدا به همان حملاتشان به دولت ادامه می دهند و حتی در سخنانشان به طور مستقیم به ایشان پاسخ داده و انتقادات خود را موجه می دانند.n3nخامنه ای برای نخستین بار به استان کردستان سفر کرده است. روشن نیست که هدف و یا اهداف آن در این مقطع زمانی چیست. شاید با حملات توپخانه ای و هوایی ایران به مناطقی در عراق به عنوان مقابله با گروه پژاک و عکس العمل منفی آن در میان کردهای عراق و ایران باشد. شاید احساس می کنند مردم کردستان بیش از پیش به تحریم عملی انتخابات گرایش پیدا کرده اند و ایشان می خواهد آرای آنها را به نفع احمدی نژاد جلب کند..n4 nامروز با رادیو بی بی سی در باره نقش روحانیت در انتخابات ادواری ایران مصاحبه کردم. به گفته مصاحبه کننده مقدار کمی در رادیو پخش می شود و کامل آن در سایت بی بی سی منتشر خواهد شد.nnیادداشت های روزانه – قسمت هشتاد و پنجمnnدوشنبه 24 آبان 400 nnnnnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message