شعار در دانشگاه: عامل تبعیض و فساد – محمود احمدی نژاد

دوشنبه ۱۸ آذر ۷۸ / ۸ دسامبر ۲۰۰۸nدیروز به دعوت انجمن های اسلامی دانشگاههای تهران(تحکیم وحدت) یک گردهمایی و راهپیمایی بزرگی به مناسبت ۱۶ آذر در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. خبر گزاریها جمعیت را سه تا چهار هزار نفرگفته اند، البته این در حالی بود که نیروی انتظامی و حراست دانشگاه مانع از آمدن افرادی از خارج دانشگاه بودند. درگیریهای پراکنده ای نیز رخ داد و چند نفری نیز بازداشت شدند اما گویا غالبا آزاد شدند. شعارهای تندی نیز علیه حاکمیت و احمدی نژاد و حتی خامنه ای داده شد.از جمله شعارها :مرگ بر دیکتاتور، عامل تبعیض و فساد- محمود احمدی نژاد، سیدعلی پینوشه – ایران شیلی نمی شه. شعارهای زیادی (بویژه روی پلاکاردها) به سود کارگران، دانشجویان و دانشگاهیان، زنان و . . . مطرح می شدند در تریبون آزاد افراد مختلفی سخنرانی کردند و حرفهای تندی گفتند. از جمله سه دانشجوی امیر کبیر، که سال گذشته بازداشت شدند و شاید بیش از یک سال در زندان بوده و اخیرا آزاد شده اند (توکلی، قصابان و . . .) نیز سخنرانی کردند. جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه، که از تحصیل محروم شده و هفته قبل در همان دانشگاه تحصن کرده و چند روزی بازداشت شدند، نیز سخنرانی کردند. جالب است که خامنه ای و احمدی نژاد، برخلاف قرار قبلی، حاضر نشدند و به دانشگاه بیایند و این البته یک عقب نشینی است و یک گام به جلو شمرده می شود.nمقاله ای تحت عنوان «سانسور پدیده ای ضد انسانی» نوشتم و برای سایت روزآنلاین فرستادم که در شماره امروز آن چاپ شده است. این مقاله در حمایت از اعلام «روز مبارزه با سانسور» بوسیله کانون نویسندگان ایران است که اخیرا اظهار کرده اند.nیادداشت های روزانه – قسمت چهل و یکم

Share:

More Posts

Send Us A Message