تسلیت به دکتر امیرارجمند به مناسبت درگذشت برادر ایشان

جناب دکتر اردشیر امیرارجمند عزیزnnبا کمال تأسف با خبر شدیم که در غم درگذشت برادر گرانقدرتان مهندس مسعود امیرارجمند سوگوارید. حضور ایشان در صنعت نفت جزیره خارک در اوج صدها بمباران هوایی سالهای جنگ و ایستادن به پای وطن در روزهای سخت، یادش را عزیزتر و فقدان امثال او را برای همه علاقمندان به ایران تلخ‌تر می‌کند. امیدواریم همت و وفایش به یادگار بماند و ثمره رنج‌های فرزندان وطن، آزادی و رهایی و عزت این سرزمین باشد.nnبرای خانواده امیرارجمند به ویژه جنابعالی که در این تبعید ظالمانه، از حضور بر پیکر برادر محرومید شکیبایی آرزو می‌کنیم.nروحش شاد و عمرتان دراز باد.nnداریوش آشوریnمحمود امجدnمحمد امجدnبابک امیرخسرویnمحمدجواد اکبرینnکوهزاد اسماعیلیnعلی ایزدیnفاریا بارلاسnعبدالعلی بازرگانnمهدی جامیnسپیده جدیریnبهروز خلیقnسروش دباغnعلیرضا رجاییnعبدالکریم سروشnمریم سطوتnاحمد سلامتیانnاحمد صدریnمحمود صدریnاحسان عابدیnاحمد علویnرضا علیجانیnحسین علیزادهnشهاب عموپورnعلی فاتحیnمهدی فتاپورnحسن فرشتیانnمرتضی کاظمیانnمحسن کدیورnمحمدتقی کروبیnعلی کشتگرnعلی کلاییnحسین کمالیnفهیمه ملتیnفاطمه موسویnعلی‌اکبر موسوی خوئینیnسراج میردامادیnمجتبی نجفیnمهدی نوربخشnمسعود نورمحمدیnمحسن یلفانیnحسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message