برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: كرونا و بحران تمدنى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۵nكرونا و بحران تمدنى ۱nبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=KSpD_qunqsUnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1635.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message