برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و علم در چالشى تازه ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۳nدين و علم در چالشى تازه ۱nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=y6tsedCBhQknnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1633.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message