مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر

سلسله سخنرانی‌های ماهانه در ارتباط با مصلحین دینی در ایرانnn۱ – سید احمد کسرویn[Audio: 2019-12-04.mp3]nn۲ – ابوالفضل و علی اکبر برقعیn[Audio: 2019-12-05.mp3]nn۳ – شیخ محمد ‌خالص زادهn[Audio: 2019-12-06.mp3]

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message